Vaak gratis extraatje bij je bestelling

Snel verstuurd

Image Alt
Algemene voorwaarden
 /  / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

Artikel 1: Definities 

 1. Lekker in je Vacht, gevestigd te Benthuizen, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. Iedere (rechts-)persoon, die via de webshop van Lekker in je Vacht aangeboden producten of diensten koopt/bestelt, dan wel de via de webshop gedane aanbiedingen accepteert.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 1a: Identiteit van de ondernemer

Lekker in je Vacht
handelend onder de naam/namen: Lekkerinjevacht.com

Vestigingsadres:
Secretaris Runsinkbrink 6, 2731 AG Benthuizen

Telefoonnummer Nederland: 06 – 17 33 84 36 (lokaal tarief)
E-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 62646400
Btw-identificatienummer: NL001615668B40

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. De tekst van de voorwaarden zal op de website worden gepubliceerd op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de voorwaarden kosteloos aan de consument worden toegezonden.
 4. Voorwaarden: De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van Lekker in je Vacht
 5. Website: Homepage en webshop van Lekker in je Vacht (www.lekkerinjevacht.com)
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Verkoper is, naar eigen inzicht en bevindingen, gerechtigd om prijzen met betrekking tot de aangeboden producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Met het doen van een bestelling geeft koper aan dat hij het aanbod aanvaardt. Een overeenkomst komt slechts tot stand na onverwijlde bevestiging van de bestelling door verkoper. Deze bevestiging zal via de elektronische weg worden kenbaar gemaakt. Zolang de koper deze bevestiging door verkoper niet heeft ontvangen is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website van verkoper, worden gehanteerd onder voorbehoud van kennelijke fouten of vergissingen aan de zijde van verkoper, zoals typefouten. Verkoper heeft het recht om de koper, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en is dientengevolge een eventuele overeenkomst niet tot stand gekomen.
 4. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 5. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 7. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 8. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de prijzen binden de ondernemer niet.
 9. Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Verkoper streeft naar een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend in de zin dat verkoper bijvoorbeeld niet aan zijn aanbiedingen kan worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat (zoals bijvoorbeeld publicatie- en/of drukfouten). Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt de verkoper dan ook niet. Verkoper heeft de mogelijkheid om de weergave, vergissing of verschrijving te herstellen, zonder dat daar aansprakelijkheid voor hem uit voortvloeit.
 10. Nadat een aanbieding is verlopen kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van specificaties of voorkeuren van de koper of slechts kort houdbaar zijn.
 3. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op een coulanceregeling zodat u producten zoals beschreven in punt 2 alsnog kunt herroepen. Dit geldt enkel wanneer de fabrikant deze coulanceregeling aanbiedt en na overleg. Wie aanspraak wil maken op de coulance-regeling dient dit schriftelijk of per email aan te geven.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele, ongeopende verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van koper. Er zal dienaangaande verrekening plaatsvinden met het aankoopbedrag, welke reeds is voldaan door koper.
 6. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
 2. Het product wordt door koper zelf gemonteerd of in gebruik genomen
 3. De koper is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste en veilige werking van het product in gemonteerde staat
 4. De koper draagt zorg dat de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor montage en de ingebruikname van het product na montage
 5. De koper draagt zorg voor een kundige en zorgvuldige montage

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voortvloeiend uit een verkeerde adresopgave door koper. Mocht Verkoper in dergelijke gevallen extra kosten maken om alsnog aan het juiste adres te leveren, heeft hij de mogelijkheid om deze kosten te verhalen op koper.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de verkoper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, pandemie, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om leveringen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens een opdrachtgever of derden voor schade uithoofde van de overeenkomst, direct of indirect, van welke aard of uit welke oorzaak dan ook, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld aan onze kant.
 3. Behoudens productaansprakelijkheid zijn wij op generlei wijze aansprakelijk voor of dragen wij bij aan directe of indirecte schade geleden op grond van gebreken in een door ons geleverd product. Indien noodzakelijk zijn wij bereid in geval een zodanige schade optreedt medewerking te verlenen aan het vinden van de voor het gebrek verantwoordelijke fabrikant.
 4. Lekker in je Vacht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de goederen of omgeving, letsel aan personen of huisdieren die het gevolg is van het gebruik van het product, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lekker in je Vacht.
 5. De informatie die door Lekker in je vacht verstrekt wordt op deze website en door ons wordt verspreid op andere manieren is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We maken gebruik van de meest betrouwbare bronnen en houden de website zo compleet, transparant en betrouwbaar mogelijk. Desondanks kunt u aan de ons verschafte informatie geen rechten ontlenen. Lekker in je vacht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het gebruik van de door ons aangeboden informatie of als gevolg van het gebruik van onze producten. U blijft zelf verantwoordelijk voor het verstandig omgaan met uw kat (zijn gezondheid).

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 3. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@Lekkerinjevacht.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Voor consumenten in de EU is het mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden via http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16: Garanties

 1. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt wettelijk voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
 3. Voorwaarde voor het verlenen van de garantie is dat ons product niet ondeskundig behandeld, gemonteerd of onderhouden is.
 4. De garantie is niet van toepassing bij gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik of montage, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
 5. Zij is beperkt tot het product zelf en dekt geen schade aan overige zaken en/of personen en/of huisdieren. Daarnaast gelden de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, die niet worden ingeperkt door de bovenstaande regeling.
 6. Verkoper garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant. Bij gebreke van zodanige garantiebepalingen garandeert verkoper nieuwe zaken voor een duur van twaalf maanden en gebruikte zaken voor een duur van drie maanden. Voor zaken, bestemd voor consumptie, waaronder begrepen te verwerken grond- en of hulpstoffen, geeft de verkoper  geen enkele garantie, noch accepteert verkoper enige aansprakelijkheid. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van verkoper tegenover koper.
 7. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lekker in je Vacht is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Leveringsvoorwaarden

 1. Afhalen
  Afhalen is niet mogelijk.
 2. Verzenden
  Alle producten die u bestelt via onze website worden standaard bezorgt door onze bezorgpartners Post.nl en DPD predict. Vooraf informeren wij u wanneer en hoe laat het pakket wordt bezorgd.
 3. Verkoper is gerechtigd om in het kader van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Zo zal verkoper in het kader van de bezorging van bestelde producten gebruik maken van een ervaren en specialistische vervoerder.
 4. Verkoper zal bij het selecteren van in te schakelen derden de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade van de door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 19: Productbeschrijvingen

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Lekker in je Vacht probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Lekker in je Vacht garandeert echter niet dat productbeschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, afmetingen, ingrediëntenlijsten, prijzen of andere inhoud op de site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een door Lekker in je Vacht aangeboden product niet voldoet aan de beschrijving, is uw enige remedie het retourneren van het product. Bel ons op 06-17338436 of stuur een e-mail naar Lekkerinjevacht@gmail.com voor retourinformatie.

Artikel 20: Privacy, persoonsgegevens
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens over koper, heeft verkoper een Privacy Verklaring opgesteld. De Privacy Verklaring wordt geacht een onverbrekelijk geheel te vormen met deze voorwaarden. Voorop staat dat verkoper zich tot het uiterste zal inspannen om de privacy van koper te respecteren en waarborgen.

Artikel 21 – Wijzigingen
Verkoper is bevoegd om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen.

Artikel 22 – Productbeoordelingen

Lekker in je Vacht is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van reacties en productbeoordelingen die door anderen op onze website worden geplaatst. Wel proberen we misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.

Deze content mag niet worden gekopieerd